• ساعت : ۱۵:۱۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ 
  • کد خبر : ۱۹۷۶۱
به بهانه روز جهانی داوطلب
پیشی گیرندگان خدمت به هم نوعان

شاید واژه ی داوطلب را به مناسبت ها و در عرصه های مختلف بسیار شنیده و خوانده باشید. داوطلبان در مفهوم عام کسانی هستند که برای انجام خدمت در یک عرصه پیش گام می شوند. اساسا این خدمات انسان دوستانه و نیک اندیشانه و بدون مطالبه مزد و امتیاز است. از این رو داوطلبان به عنوان انسان های فداکار و نیک اندیش از جایگاه ویژه ای در جوامع انسانی برخوردارند.

اما تا به حال به واژه ی داوطلب و معنای قاموسی این واژه فکر کرده اید؟ در مورد ژرف ساخت این واژه مطالعه ای داشته اید؟ در این نوشتار کوتاه نگاهی به ساختار، معانی و کاربردهای این واژه خواهیم داشت.

واژه داوطلب یا داوخواه از دو بخش داو به معنای نوبت و خواه، طلب تشکیل شده و یک صفت فاعلی مرکب مرخم ساخته است، در لغت نامه ی دهخدا، ذیل واژه ی داو آمده است: نوبت بازی نرد و شطرنج.

زان نیمه که پاک بازی ماست

با درد تو داو ما تمام است

خاقانی

 

اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند

عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد

حافظ

با این وصف واژه ی داوخواه که بعدها با آمیختن به مصدر عربی "طلب" به صورت داوطلب در آمده است، به معنای کاندیدا، خواستار، نامزد، طالب و فدایی آمده است.

در فرهنگ عمید، ذیل این ترکیب آمده است: کسی که با میل و اراده ی خود حاضر شود کاری را به انجام برساند. متطوع،مرشح، مقدم الطلب و دهخدا این واژه ترکیبی را : خواستار ، پیشی گرفتن و پیشی جوینده بر دیگران و متقدم در نوبت معنا کرده است.

با این اوصاف داوخواه یا داوطلب کسی است که در انجام امری نیکو با میل و اراده خود پیشی می گیرد و در انجام آن گاهی نقد مال و جان نثار می کند و این درجه ی بالا و والایی از مقام انسانی است.

این واژه همچنین حضور انسان های فداکار را در عرصه های خطیر مثل دفاع از وطن، که همواره گام برداشتن پیشاپیش و دوشادوش نثار جان و شهادت است در ذهن متجلی می کند.

در عرصه سلامت نیز حضور داوطلبان هم در کسوت رابطان و سفیران سلامت و هم با عنوان مقدس نیروهای جهادی بسیار موثر و مغتنم است.

از این رو تکریم و تعظیم اقدامات داوطلبانه و تجلیل و قدرشناسی از داوطلبان ایثارگر در همه عرصه ها بر همگان فرض است، چراکه این جایگاه، مقام مردان و زنان معتقد، متعهد و مسئولیت پذیر است و پیشی گیرندگان خدمت به هم نوع، انسان های برگزیده اند.

نویسنده متن: محمدحسن ارداقیان

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0