معرفی مسئول واحد EDO
 
نام و نام خانوادگی: فریبا زاهدی فر
سمت: مسئول مرکز توسعه آموزش
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش پزشکی
شرح وظایف
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001 داخلی: 3714