اطلاعیه ها
پذیرش دانشجوي دكتري تخصصي پژوهشي در دانشگاه علوم پزشكي شيراز

دانشگاه علوم پزشكي شيراز در مراكز تحقيقاتي پس از قبولي در آزمون كتبي وزارت متبوع و انجام مصاحبه، جهت سال تحصيلي 1400-1399 دانشجوي دكتري تخصصي پژوهشي مي پذيرد.

 
امتیاز دهی