اطلاعیه ها
دفاع نهایی پایان نامه خانم زهرا باقری

بسمه تعالی

دفاع نهائی پایان نامه

با موضوع :

« شناسائی عوامل موثر بر طول مدت اقامت بیماران دربخش اورژانس مجتمع آموزشی درمانی امام علی (ع) شهر کرج»

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر رفیعی

استاد مشاور:

سرکار خانم دکتر محبی فر

ارائه دهنده : خانم زهرا باقری

دانشجوی کارشناسی ارشد  مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی  (ورودی95)

زمان : 98/06/13- ساعت 12

مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

دریافت فایل اطلاعیه
 
امتیاز دهی