اطلاعیه ها
دفاع نهایی پایان نامه آقای میلاد موسی زاده

بسمه تعالی

دفاع نهائی پایان نامه

با موضوع :

« بررسی کارائی سیستم ترکیبی جذب، الکتروشیمیائی (ECF)، وفیزیکی جهت تصفیه پساب کارواش »

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر امام جمعه

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر جمالی

ارائه دهنده : آقای میلاد موسی زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد  مهندسی بهداشت محیط  (ورودی95)

زمان : 98/06/11- ساعت 8

مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

دریافت فایل اطلاعیه
 
امتیاز دهی