اطلاعیه ها
دفاع نهایی پایان نامه خانم زهره نقدعلی

بسمه تعالی

دفاع نهائی پایان نامه

با موضوع :

« بررسی کارائی روش اسمز مستقیم در جذب فلزات سنگین کروم وسرب فلز محلول آبی »

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر جمالی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر قنبری

جناب آقای دکتر صاحبی

ارائه دهنده : خانم زهره نقدعلی

دانشجوی کارشناسی ارشد  مهندسی بهداشت محیط  (ورودی95)

زمان : 98/06/11- ساعت 9

مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

دریافت فایل اطلاعیه
 
امتیاز دهی