اطلاعیه ها
دفاع نهایی خانم طاهره سیف پور

بسمه تعالی

دفاع نهائی پایان نامه

با موضوع :

«تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مراحل تغییر بر کاربرد مکانیسم های غلبه بر درد در بیماران زن مبتلا به میگرن»

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمدی زیدی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر مرشدی

ارائه دهنده : خانم طاهره سیف پور

دانشجوی کارشناسی ارشد  آموزش بهداشت  (ورودی95)

زمان : 98/06/04- ساعت 12

مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 
دریافت فایل اطلاعیه
 
امتیاز دهی