اطلاعیه ها
دفاع پروپوزال پایان نامه آقای امین حسن پوری

بسمه تعالی

دفاع پروپوزال پایان نامه

با موضوع :

بررسی دانش، نگرش و عملکرد ورزشی ورزشکاران حرفه ا ی شهر قزوین درسال 1398

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر شیری

استاد مشاور:

جناب آقای شهسواری

ارائه دهنده : آقای امین حسن پوری

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد علوم بهداشتی درتغذیه(ورودی96)

زمان : 98/04/31- ساعت10

مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

دریافت فایل اطلاعیه
 
امتیاز دهی