اخبار
هشتمین جلسه نظام مشارکت در دانشکده بهداشت و پیراپزشکی برگزار شد

1398/11/17 پنجشنبه

 هشتمین نشست نظام مشارکت سال 98 در دانشکده بهداشت و پیراپزشکی برگزار گردید. این نشست روز چهاردهم بهمن ماه  98 با حضور اعضاء کمیته نظام مشارکت هر دو دانشکده، در دفتر ریاست دانشکده برگزار شد، در این نشست از 11 طرح پیشنهادی کارکنان دانشکده، 6 طرح مورد موافقت قرار گرفت و دو پیشنهاد برای کارشناسی به جلسات آتی موکول گردید و 3 پیشنهاد مورد موافقت قرار نگرفت و طبق بررسی پیشنهادهای مصوب سال 98 در کمیته نظام مشارکت دانشکده، 6پیشنهاد برتر برای شرکت در جشنواره نظام مشارکت، به شورای پذیرش و بررسی پیشنهادهای دانشگاه ارسال گردید.

 
آدرس سایت دانشکده بهداشت
آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین