اخبار
جلسه نظام مشارکت در دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی برگزار شد

1398/4/25 سه‌شنبه

سومین نشست نظام مشارکت سال 98 در دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی، با حضور اعضاء کمیته نظام مشارکت هر دو دانشکده، برگزار گردید. در این نشست 4 طرح پیشنهادی کارکنان دانشکده بهداشت بررسی شد و با 1 طرح پیشنهادی موافقت شد و دو طرح پیشنهادی مورد موافقت قرار نگرفت و 1 طرح پیشنهادی، ‌جهت اصلاح به جلسات آتی موکول گردید.

این نشست روز 23 تیر ماه 98 در دفتر ریاست دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی برگزار گردید.

 
آدرس سایت دانشکده بهداشت
آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین