اخبار
جلسه تقدیر و تشکر از مراقبین امتحانات پایان ترم در دانشکده بهداشت برگزار شد

1398/4/23 يكشنبه

جلسه تقدیر از مراقبین امتحانات پایان ترم دانشکده بهداشت با حضور دکترصفری رئیس و دکترمحمودی معاون آموزشی دانشکده بهداشت برگزارگردید.

در این  نشست  دکتر صفری ضمن خیر مقدم و تقدیر از زحمات کارکنان حوزه آموزش و مراقبین امتحانات در بخشی ازسخنان خود به چگونگی برگزاری امتحانات و مسائل و مشکلات دانشجویان در امتحانات ترم آینده، راهکار و  پیگیری لازم درخصوص غیبت و تقلب احتمالی دانشجویان اظهارداشت:  امتحانات بخش مهمی از اهداف و فرایند دانشکده بوده و اعتباردانشکده منوط به برگزاری امتحانات در چهارچوب قوانین آموزشی صحیح می باشد.

مینا یعقوبی مسئول اداره آموزش دانشکده نیز ضمن تشکر از عوامل برگزاری امتحانات، گزارش جامع از برگزاری امتحانات پایان ترم ارائه نمودند در بخش پایانی این مراسم ازکارکنان پشتیبانی دانشکده تقدیر بعمل آمد. این نشست روز چهارشنبه 19  تیرماه 98 در سالن اجتماعات دانشکده بهداشت برگزار گردید.

آدرس سایت دانشکده بهداشت
آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین