اخبار اسلایدی
حضور دکتر محمودی رییس دانشکده بهداشت و پیراپزشکی در مرکز پاسخگویی مشاوره کرونا

1398/12/19 دوشنبه

دکتر رزاق محمودی رییس دانشکده بهداشت و پیراپزشکی در مرکز پاسخگویی تلفنی جهت مشاوره کرونا ویروس به همراه دانشجویان دانشکده بهداشت روز یکشنبه 18 اسفند ماه 98 حضور پیدا کرد .
 
آدرس سایت دانشکده بهداشت
آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 
امتیاز دهی