اخبار اسلایدی
جلسه مسئولین دفتر ارتباط با صنعت در دانشکده بهداشت برگزار شد

1398/11/28 دوشنبه

نشست مسئولین و کارشناس دفتر ارتباط با صنعت در دانشکده بهداشت برگزار گردید. این نشست که روز شنبه 19 بهمن 98 برگزار شد اساسنامه جدید دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه، شرح وظایف مسئول فنی و قوانین و مقررات دفتر مورد بررسی قرار گرفت.

 
آدرس سایت دانشکده بهداشت
آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 
امتیاز دهی