معرفی معاون پژوهشی
 
نام و نام خانوادگی: دکتر محمد مهدی امام جمعه
سمت: معاون پژوهشی دانشکده
مدرک و رشته تحصیلی/مرتبه علمی: دکترای تخصصی بهداشت محیط/ استاد
سوابق علمی و پژوهشی:   فارسی  انگلیسی   / سامانه پژوهان
مقالات فارسی          مقالات انگلیسی        کتاب
پست الکترونیک: memamjomeh@qums.ac.ir
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001 داخلی: 3706
فرم درخواست وقت ملاقات