معرفی مسئول سایت و کارشناس کامپیوتر
 
نام و نام خانوادگی: نازنین نجفی زادگان
سمت: مسئول سایت و کارشناس کامپیوتر
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر
شرح وظایف
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001 داخلی: 3723