تعریف رشته:
کارشناسی ارشد رشته علوم بهداشتی در تغذیه شاخه ای از علوم پزشکی و آمیخته ای از علوم زیستی ، بهداشتی و تغذیه است که بر پایه علم تغذیه و با توجه به عوامل فیزیکی، فرهنگی و اجتماعی- اقتصادی در راستای ارتقاء سلامت جامعه گام برمی دارد . دانش آموختگان این مقطع قادر خواهند بود در مقاطع بالاتر نیز ادامه تحصیل دهند.

هدف های کلی رشته:

دانش آموختگان این رشته می بایست در موارد زیر درسطح جامعه فعالیت نمایند:

  • برنامه ریزی و نظارت بر خدمات تغذیه‌ای(مشاوره،مراقبت، برنامه ریزی تغذیه ای و...)
  • ارائه آموزش تغذیه به سایر رشته های وابسته حرفه ای
  • طراحی، اجرا یا مشارکت در اجرای پژوهش های کاربردی تغذیه
طول دوره و تعداد واحدها:

طول دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته: 3 سال
تعداد کل واحد: 33 واحد

تعداد دروس اختصاصی: 21 واحد

تعداد دروس اختیاری: 4 واحد

تعداد دروس جبرانی: 1 واحد

تعداد دروس کارآموزی: 1 واحد

تعداد پایان نامه: 6 واحد