معرفی کارمند سمعی و بصری
 
نام و نام خانوادگی: محمدابراهیم رسول زاده
سمت: کارمند سمعی و بصری
مدرک تحصیلی: دیپلم
تجهیزات
شرح وظایف
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001 داخلی: 3727