معرفی مسئول امور هیأت علمی
 
نام و نام خانوادگی: معصومه ضیائیها
سمت: مسئول امور هیأت علمی
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش پزشکی
شرح وظایف
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001 داخلی: 3933