رشته          اساتید
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی           دکتر سیما رفیعی - دکتر بهمن احدی نژاد
بهداشت محیط دکتر حمزه علی جمالی - دکتر محمد مهدی امام جمعه - دکتر حمید کاریاب - دکتر رضا قنبری
بهداشت حرفه ای دکتر ویدا زراوشانی - دکتر سکینه ورمزیار - دکتر سعید احمدی
بهداشت عمومی دکتر عیسی محمدی زیدی