رشته     اساتید مشاور دانشجویان آسیب پذیر     اساتید مشاور دانشجویان ورودی 98
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دکتر روح الله کلهر دکتر بهمن احدی نژاد
بهداشت محیط دکتر حمزه علی جمالی دکتر رضا قنبری
بهداشت حرفه ای دکتر سکینه ورمزیار دکتر احمد نیک پی
بهداشت عمومی دکتر عیسی محمدی زیدی دکتر عیسی محمدی زیدی
تحصیلات تکمیلی دکتر محمدرضا شیری شاهسوار دکتر محمدرضا شیری شاهسوار