معرفی مسئول خدمات
 
نام و نام خانوادگی: مهدی تقی زاده
سمت: مسئول خدمات
مدرک و رشته تحصیلی: دیپلم کامپیوتر
شرح وظایف
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001 داخلی: 3938