- ثبت نامه هاي ارسالي و دريافتي
- انجام امور مربوط به نامه هاي در انتظار
- ارسال و دريافت فاكس و نامه هاي فيزيكي
- تحويل نامه هاي پرسنلي و اداري به بايگاني
- انجام اسكن نامه هاي دريافتي از واحدها و ارسال آنها
- كنترل و هماهنگي كليه امور دبيرخانه و تايپ نامه هاي اداري و آموزشي
- ثبت و پرينت نامه هاي اداره آموزش(دعوتنامه ها، فراغت از تحصيل، گواهي اشتغال به تحصيل)