معاون پژوهشی: دکتر محمد مهدی امام جمعه
مدیر دفتر ارتباط با صنعت: آقای دکتر رزاق محمودی
دبیر دفتر ارتباط با صنعت: آقای دکتر حمید کاریاب
اعضای کمیته علمی: آقای دکتر رزاق محمودی، آقای دکتر احمد نیک پی، آقای دکتر محمد مهدی امام جمعه
اعضای ستاد پروژه های دفترارتباط با صنعت: رئیس دانشکده، معاون اداری مالی دانشکده، معاون آموزشی دانشکده، مدیر گروه بهداشت حرفه ای، مدیر گروه بهداشت محیط
کمیته پژوهش های کاربردی: آقای دکتر احمد نیک پی
کمیته ارتباطات: آقای دکتر محمد شریف حسینی
کمیته طرح های کاربردی: آقای دکتر مهران قلعه نوی
کمیته آموزش: خانم معصومه ضیائیها
مسئول فنی: خانم دکتر ویدا زراوشانی
کارشناس اداری: آقای محمد جواد ایزدی