آدرس دانشکده : قزوین، بلوار شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده بهداشت
کد پستی : 34197-59811
پست الکترونیک : sph@qums.ac.ir
تلفن : 33369581-028
فکس : 33345862-028

شبکه های اجتماعی دانشگاه