معرفی حسابدار
 
نام و نام خانوادگی: آزاده نوروزی
سمت: حسابدار
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی حسابداری
شرح وظایف
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001 داخلی: 3710