معرفی معاون عامل مالی
 
نام و نام خانوادگی: لیلا مافی
سمت: معاون عامل مالی
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی مدیریت دولتی
شرح وظایف
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001 داخلی: 3710