معرفی دبیر نظام پیشنهادها
 
نام و نام خانوادگی: زینب کریمی
سمت: دبیر نظام پیشنهادها
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست
شرح وظایف
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001 داخلی: 3730
سامانه نظام پیشنهادها