معرفی معاون اداری و مالی
 
نام و نام خانوادگی: محمدرضا امامقلی
سمت: معاون اداری مالی دانشکده
مدرک و رشته تحصیلی/مرتبه علمی: کارشناسی ارشد تاریخ،تمدن و ملل اسلامی
شرح وظایف
پست الکترونیک: m.emamgholi@qums.ac.ir
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001 داخلی: 3705
فرم درخواست وقت ملاقات
معاون اداری مالی پیشین