منشور اخلاقی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی استان قزوین

ما اعتقاد داریم: 

http://www.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=78a1bac5-45a6-4cfc-9750-f0f01d29e2db خدمات ما موجب ارتقای سلامت و کیفیت زندگی مردم می شود

http://www.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=78a1bac5-45a6-4cfc-9750-f0f01d29e2db یکی از مهم ترین معیار های موفقیت ما جلب رضایت خدمت گیرندگان  است . ما در هنگام ارایه خدمات به این ویژگی پای بندیم

http://www.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=78a1bac5-45a6-4cfc-9750-f0f01d29e2db همکاران ما در دانشگاه ارزشمندترین منابع سازمان هستند ،  پس تردیدی در اثرگذاری پندار و رفتار و کردار خود در میان خدمت گیرندگان  نداریم

http://www.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=78a1bac5-45a6-4cfc-9750-f0f01d29e2db موفقیت در دستیابی به اهداف دانشگاه را همانا ارایه خدمات مناسب به مردم می دانیم

ما همواره ارزش های زیر را که منبع هدایت ما در ارایه خدمات خداپسندانه به مردم می شود ، فراموش نخواهیم کرد :

http://www.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=78a1bac5-45a6-4cfc-9750-f0f01d29e2db در هر شرایطی به اصول اخلاقی و صفات معنوی پای بندیم

http://www.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=78a1bac5-45a6-4cfc-9750-f0f01d29e2db نظم و آراستگی ، وقت شناسی و آمادگی برای ارایه بهترین خدمت به خدمت گیرندگان  را از اصول مسلم و قطعی خود می دانیم

http://www.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=78a1bac5-45a6-4cfc-9750-f0f01d29e2db خود را موظف به حفظ اسرار گیرندگان خدمت می دانیم

http://www.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=78a1bac5-45a6-4cfc-9750-f0f01d29e2db پاسخگو بودن در مقابل خدمت گیرندگان  را از بسترهای تعالی خود و دانشگاه می دانیم

http://www.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=78a1bac5-45a6-4cfc-9750-f0f01d29e2db اهداف سازمانی را به طور صحیح درک نموده و اهداف فردی را با آن همسو می نمائیم

http://www.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=78a1bac5-45a6-4cfc-9750-f0f01d29e2db اطلاعات و راهنمایی لازم را بطور کامل در اختیار خدمت گیرندگان  قرار می دهیم و از سرگردانی آنان جلو گیری می کنیم

http://www.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=78a1bac5-45a6-4cfc-9750-f0f01d29e2db فعالیت های اداری خود را بر اساس روش مستند و مشخصی انجام می دهیم و از اعمال سلایق شخصی خود پرهیز خواهیم نمود

http://www.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=78a1bac5-45a6-4cfc-9750-f0f01d29e2db به صحبت ها و خواسته های خدمت گیرندگان  گوش کرده و در ارایه خدمت به آنان  در برابر قوانین موجود حداکثر تلاش خود را بکار می بندیم

http://www.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=78a1bac5-45a6-4cfc-9750-f0f01d29e2db از پوشش ، گفتار و رفتار  متناسب با شرع مقدس و فرهنگ جامعه اسلامی – ایرانی استفاده خواهیم کرد

http://www.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=78a1bac5-45a6-4cfc-9750-f0f01d29e2db وظیفه خود می دانیم که از اسراف امکانات و اموال دانشگاه جلوگیری کرده و همکاران خویش را با پیشنهادهای سازنده در این امر مهم یاری می رسانیم

http://www.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=78a1bac5-45a6-4cfc-9750-f0f01d29e2db رعایت ادب ، خوش رویی  ، عدالت و انصاف را همواره وظیفه خود می دانیم و بدان عمل می کنیم

http://www.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=78a1bac5-45a6-4cfc-9750-f0f01d29e2db ما همواره زمینه تعالی و رشد سایر همکاران را در همه سطوح فراهم خواهیم کرد

http://www.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=78a1bac5-45a6-4cfc-9750-f0f01d29e2db همیشه با نیت و انگیزه خیرخواهی و با نظر مثبت به امور مردم و خدمت گیرندگان  توجه و اقدام می کنیم

دریافت فایل منشور اخلاقی