عامل مالی
 
نام و نام خانوادگی: بتول امینی
سمت: عامل مالی
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی حسابداری
شرح وظایف
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001 داخلی: 3710