ملاقات عمومی با مسئولین
برنامه ملاقات عمومی با مسئولین دانشکده بهداشت
 
رئیس دانشکده آقای دکتر علی صفری واریانی
یکشنبه
سه شنبه
12 - 10
13 - 12
ساختمان دانشکده بهداشت، طبقه سوم

معاون اداری و مالی آقای محمدرضا امامقلی سه شنبه 12 - 8 ساختمان دانشکده بهداشت، طبقه سوم

معاون آموزشی آقای دکتر رزاق محمودی شنبه 12 - 10 ساختمان دانشکده بهداشت، طبقه سوم

معاون پژوهشی آقای دکتر محمد مهدی امام جمعه شنبه - چهارشنبه 12 - 8 ساختمان دانشکده بهداشت، طبقه سوم

معاون فرهنگی خانم ناهید ساوه یکشنبه - سه شنبه 11 - 9 ساختمان دانشکده بهداشت، طبقه همکف