اعضای هیأت علمی
 

نام و نام خانوادگی

گروه آموزشی

توضیحات
دکتر بهمن احدی نژاد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی اطلاعات بیشتر
دکتر سعید احمدی مهندسی بهداشت حرفه ای اطلاعات بیشتر
دکتر محمد مهدی امام جمعه مهندسی بهداشت محیط اطلاعات بیشتر
دکتر امیر پاکپور حاجی آقا بهداشت عمومی اطلاعات بیشتر
دکتر حمزه علی جمالی مهندسی بهداشت محیط اطلاعات بیشتر
دکتر مریم جوادی علوم بهداشتی در تغذیه اطلاعات بیشتر
دکتر محمد شریف حسینی مهندسی بهداشت حرفه ای اطلاعات بیشتر
دکتر زهرا حسین خانی اپیدمیولوژی اطلاعات بیشتر
دکتر حسین خادم حقیقیان علوم بهداشتی در تغذیه اطلاعات بیشتر
دکتر امید خسروی زاده مدیریت خدمات بهداشتی درمانی اطلاعات بیشتر
دکنر سیما رفیعی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی اطلاعات بیشتر
دکتر ویدا زراوشانی مهندسی بهداشت حرفه ای اطلاعات بیشتر
سعید شهسواری بهداشت و ایمنی مواد غذایی اطلاعات بیشتر
دکتر محمدرضا شیری شاهسوار علوم بهداشتی در تغذیه اطلاعات بیشتر
دکتر علی صفری واریانی مهندسی بهداشت حرفه ای اطلاعات بیشتر
دکتر پیمان قجربیگی بهداشت و ایمنی مواد غذایی اطلاعات بیشتر
مهندس مهران قلعه نوی مهندسی بهداشت حرفه ای اطلاعات بیشتر
دکتر رضا قنبری مهندسی بهداشت محیط اطلاعات بیشتر
دکتر حمید کاریاب مهندسی بهداشت محیط اطلاعات بیشتر
دکتر روح الله کلهر مدیریت خدمات بهداشتی درمانی اطلاعات بیشتر
دکتر عیسی محمدی زیدی بهداشت عمومی اطلاعات بیشتر
دکتر رزاق محمودی بهداشت و ایمنی مواد غذایی اطلاعات بیشتر
دکتر هادی مرشدی بهداشت عمومی اطلاعات بیشتر
دکتر احمد نیک پی مهندسی بهداشت حرفه ای اطلاعات بیشتر
دکتر سکینه ورمزیار مهندسی بهداشت حرفه ای اطلاعات بیشتر