کارکنان دانشکده بهداشت

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

توضیحات
محمد جواد ایزدی کارشناس امور اداری 3724 اطلاعات بیشتر
کارشناس اداری اطلاعات بیشتر

حسن بابایی راد

مسئول دفتر ریاست

3700

اطلاعات بیشتر

زهرا برخورداری

کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی

3723

اطلاعات بیشتر

علی تقی زاده

مسئول امور عمومی

3708

اطلاعات بیشتر

رقیه جهانگیری

کارشناس آموزش

3716

اطلاعات بیشتر
خدیجه حسنی کارشناس EDO 3711 اطلاعات بیشتر

منیر درگاهی

کارمند دبیرخانه

3709

اطلاعات بیشتر

محمد ابراهیم رسول زاده

سمعی و بصری

3727

اطلاعات بیشتر

فریبا زاهدی فر

مسئول مرکز توسعه آموزش

3714

اطلاعات بیشتر

خدیجه سلیمانی

کارشناس آموزش

3719

اطلاعات بیشتر
مهدی صفدری مسئول امور هیأت علمی 3707 اطلاعات بیشتر

معصومه ضیائیها

هیأت آموزشی

3933

اطلاعات بیشتر

عظمت قاسمی آسیابر

کارمند کتابخانه

3766

اطلاعات بیشتر

راضیه قدیمی

کارشناس امور هیأت علمی

3733

اطلاعات بیشتر
تقی کریمی مسئول روابط عمومی 3911 اطلاعات بیشتر
کارمند اموال اطلاعات بیشتر
زینب کریمی کارشناس آزمایشگاه 3730 اطلاعات بیشتر
دبیر نظام مشارکت اطلاعات بیشتر

لیلا مافی

معاون عامل مالی

3710

اطلاعات بیشتر

علی محمدی رامندی

کارپرداز

3943

اطلاعات بیشتر

پرستو محمدی

کارشناس آموزش

3720

اطلاعات بیشتر

رقیه محمودزاده

کارشناس آموزش

3718

اطلاعات بیشتر

صدیقه محمودیان

مسئول کمیته استعداد درخشان

3711

اطلاعات بیشتر
مسئول اساتید مشاور اطلاعات بیشتر

شقایق موسوی

کارشناس آزمایشگاه

3731

اطلاعات بیشتر

سعیده موسوی

کارشناس آزمایشگاه

3722

اطلاعات بیشتر

زهره موسی خانی

کارشناس آزمایشگاه

3736

اطلاعات بیشتر

رقیه مومنی

کارمند بایگانی

3713

اطلاعات بیشتر

نازنین نجفی زادگان

مسئول سایت و کارشناس رایانه

3723

اطلاعات بیشتر

کارشناس پژوهش

اطلاعات بیشتر

آزاده نوروزی

حسابدار

3710

اطلاعات بیشتر

مینا یعقوبی

مسئول آموزش

3717

اطلاعات بیشتر