الف- كارگاه هاي دو روزه برگزار شده
رديف           عنوان كارگاه                             زمان برگزاري            
1 ارزيابي ريسك مرداد ماه 1390
2 ohsas18001:2007 مرداد ماه 1390
3 طرح سلامت جامع استان قزوين تير ماه 1390
4 Risk assessment techniques آذر ماه 1390

ب- دوره هاي آموزشي برگزار شده
رديف

          عنوان كارگاه                    

1 ارزيابي ريسك در صنايع
2 آشنايي با لوازم حفاظت فردي در محيط كار
3 ايمني صنعتي
4 ايمني بالابرها و جرثقيل ها
5 عوامل فيزيكي و زيان آور محيط كار
6 رضايت شغلي و بهره وري
7 ارتقاء فرهنگ ايمني در محيط كار
8 پيشگيري از حوادث در صنايع
9 روشهاي مهندسي كنترل صدا و ارتعاش در صنايع
10 كنترل آلودگي هواي محيط كار
11 سم شناسي مواد خطرناك
12 پيشگيري از ناراحتي هاي اسكلتي عضلاني ناشي در محيط كار
13 روشهاي مطالعه
14 مقابله با استرس در محيط كار
15 آسيب افزايش تمركز و حافظه
16 آسيب شناسي روابط بين فردي در خانواده
14 روابط بين فردي و مهارتهاي ارتباطي در محيط كار
18 آسيب شناسي تربيتي كودكان
19 CPR
20 مهارتهاي زندگي
21 آموزش خانواده
22 TQM (مديريت جامع كيفيت)
23 فشارخون و بيماريهاي قلبي
24 اقدام پژوهي در صنعت
25 پژوهشهاي مداخله اي در صنعت
26 ارتباط مؤثر
27 آموزش نيروي انساني
28 خلاقيت و نوآوري
29 مديريت راهبردي در صنعت
30 انگيزش
31 مديريت دانش در سازمان
32 شايسته سالاري در سازمانها
33 تحول سازماني و مديريت تحول
34 مهارتهاي ارتباطي
35 افزايش اعتماد به نفس
36 مديريت زمان
37 خود آگاهي
38 كنترل خشم