مسئول دفتر
 
نام و نام خانوادگی: حسن بابایی راد
سمت: مسئول دفتر ریاست
مدرک تحصیلی: دیپلم
شرح وظایف
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001 داخلی: 3700  تلفن مستقیم: 33344798