معرفی مسئول اداره آموزش
 
نام و نام خانوادگی: مینا یعقوبی
سمت: مسئول اداره آموزش و دبیر جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
شرح وظایف
پست الکترونیک: education_health@qums.ac.ir
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001 داخلی: 3717