معرفی کارمند بایگانی
 
نام و نام خانوادگی: رقیه مومنی
سمت: کارمند بایگانی
مدرک و رشته تحصیلی: دیپلم
شرح وظایف
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001 داخلی: 3713