معرفی مسئول دبیرخانه


 
نام و نام خانوادگی: منیر درگاهی
سمت: مسئول دبیرخانه
مدرک و رشته تحصیلی: دیپلم
شرح وظایف
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001 داخلی: 3709