معرفی رئیس دانشکده
نام و نام خانوادگی: دکتر رزاق محمودی
سمت: رئیس دانشکده
مدرک و رشته تحصیلی/مرتبه علمی: دکترای تخصصی بهداشت مواد غذایی/ استاد
سوابق علمی و پژوهشی / سامانه پژوهان
پست الکترونیک: r.mahmodi@qums.ac.ir
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001 داخلی: 3700   تلفن مستقیم: 33344798
فرم درخواست وقت ملاقات
رئیس پبشین