نظارت و بازرسي زيست محيطي بر روند اجراي ملاحظات طرح احداث سايت صنايع سنگين در منطقه آزاد ارس(جلفا)

نظارت و بازرسي زيست محيطي بر روند اجراي فاز اول و دوم پروژه خط انتقال گاز تشنيز – اردل – دو آب صمصامي

و بازرسي از روند اجراي ملاحظات زيست محيطي پروژه فاز اول و دوم خط 20 اينچ انتقال گاز سفيد دشت – فولاد

نظارت و بازرسي زيست محيطي طرح GTL نهاوند

نظارت و بازرسي زيست محيطي بر روند اجراي ملاحظات پروژه احداث ايستگاههاي تقويت فشار گاز اردستان و كاشان

نظارت و بازرسي زيست محيطي احداث خط انتقال گاز "56 هشتم سراسري حد فاصل نائين / خط پنجم تهران