کارشناسان آموزش
نام و نام خانوادگی: مینا یعقوبی
سمت: مسئول اداره آموزش و دبیر جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی
اطلاعات بیشتر
*ساعت کار اداره آموزش از ساعت 7:30 الی 16:30 می باشد*
پست الکترونیک: education_health@qums.ac.ir
   خدیجه سلیمانی رقیه محمودزاده پرستو محمدی رقیه جهانگیری
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر