معرفی دبیر ارتباط با صنعت
 
نام و نام خانوادگی: دکتر حمید کاریاب
سمت: دبیر ارتباط با صنعت
مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی بهداشت محیط
شرح وظایف
پست الکترونیک: health_relevance@qums.ac.ir
آدرس: قزوین- بلوار شهید باهنر- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین - دانشکده بهداشت - دفتر ارتباط با صنعت - کدپستی34197
تلفن: 33336001 داخلی: 3721   تلفن مستقیم و نمابر: 33328213