مسئول روابط عمومی
 
نام و نام خانوادگی: تقی کریمی
سمت: مسئول روابط عمومی
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی حقوق قضایی
شرح وظایف
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001 داخلی: 3911
راهنمای ارسال خبر