معرفی کارپرداز
 
نام و نام خانوادگی: علی محمدی رامندی
سمت: کارپرداز
مدرک و رشته تحصیلی: دیپلم
شرح وظایف
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001 داخلی: 3943