معرفی مسئول امور عمومی
 
نام و نام خانوادگی: علی تقی زاده
سمت: مسئول امور عمومی
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی حسابداری
شرح وظایف
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001 داخلی: 3708