نام و نام خانوادگی

محل کار

سمت

تلفن داخلی

توضیحات
محمد جواد ایزدی امور اداری کارشناس امور اداری 3724 اطلاعات بیشتر
دفتر ارتباط با صنعت کارشناس اداری اطلاعات بیشتر

حسن بابایی راد

دفتر ریاست

مسئول دفتر ریاست

3700

اطلاعات بیشتر

زهرا برخورداری

پژوهش

کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی

3723

اطلاعات بیشتر

علی تقی زاده

امور اداری 

مسئول امور عمومی

3708

اطلاعات بیشتر

رقیه جهانگیری

اداره آموزش

کارشناس آموزش

3716

اطلاعات بیشتر
خدیجه حسنی مرکز توسعه آموزش کارشناس EDO 3711 اطلاعات بیشتر

منیر درگاهی

امور اداری

کارمند دبیرخانه

3709

اطلاعات بیشتر

محمد ابراهیم رسول زاده

سمعی و بصری

سمعی و بصری

3727

اطلاعات بیشتر

فریبا زاهدی فر

مرکز توسعه آموزش

مسئول مرکز توسعه آموزش

3714

اطلاعات بیشتر

خدیجه سلیمانی

اداره آموزش

کارشناس آموزش

3719

اطلاعات بیشتر
مهدی صفدری امور هیأت علمی مسئول امور هیأت علمی 3707 اطلاعات بیشتر

معصومه ضیائیها

معاونت آموزشی

هیأت آموزشی

3933

اطلاعات بیشتر

عظمت قاسمی آسیابر

کتابخانه

کارمند کتابخانه

3766

اطلاعات بیشتر

راضیه قدیمی

امور هیأت علمی

کارشناس امور هیأت علمی

3733

اطلاعات بیشتر
تقی کریمی امور اداری مسئول روابط عمومی 3911 اطلاعات بیشتر
امور مالی کارمند اموال اطلاعات بیشتر
زینب کریمی آزمایشگاه بهداشت محیط کارشناس آزمایشگاه 3730 اطلاعات بیشتر
امور اداری دبیر نظام مشارکت اطلاعات بیشتر

لیلا مافی

امور مالی

معاون عامل مالی

3710

اطلاعات بیشتر

علی محمدی رامندی

امور مالی

کارپرداز

3943

اطلاعات بیشتر

پرستو محمدی

اداره آموزش

کارشناس آموزش

3720

اطلاعات بیشتر

رقیه محمودزاده

اداره آموزش

کارشناس آموزش

3718

اطلاعات بیشتر

صدیقه محمودیان

مرکز توسعه آموزش

مسئول کمیته استعداد درخشان

3711

اطلاعات بیشتر
مسئول اساتید مشاور اطلاعات بیشتر

شقایق موسوی

آزمایشگاه میکروبیولوژی

کارشناس آزمایشگاه

3731

اطلاعات بیشتر

سعیده موسوی

آزمایشگاه بهداشت حرفه ای

کارشناس آزمایشگاه

3722

اطلاعات بیشتر

زهره موسی خانی

آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

کارشناس آزمایشگاه

3736

اطلاعات بیشتر

رقیه مومنی

امور اداری

کارمند بایگانی

3713

اطلاعات بیشتر

نازنین نجفی زادگان

پژوهش

مسئول سایت و کارشناس رایانه

3723

اطلاعات بیشتر

کارشناس پژوهش

اطلاعات بیشتر

آزاده نوروزی

امور مالی

حسابدار

3710

اطلاعات بیشتر

مینا یعقوبی

اداره آموزش

مسئول آموزش

3717

اطلاعات بیشتر