معرفی کارشناس امور هیأت علمی
 
نام و نام خانوادگی: مهدی صفدری
سمت: کارشناس امور هیأت علمی
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
شرح وظایف
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001 داخلی: 3707