مسئول اساتید مشاور
 
نام و نام خانوادگی: صدیقه محمودیان
سمت: مسئول اساتید مشاور
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی
شرح وظایف
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001 داخلی: 3711