کارشناس اداری ارتباط با صنعت
 
نام و نام خانوادگی: محمد جواد ایزدی
سمت: کارشناس اداری
مدرک و رشته تحصیلی: مهندسی کشاورزی
شرح وظایف
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001 داخلی: 3724