معرفی کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی
نام و نام خانوادگی: زهرا برخورداری
سمت: کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی
مدرک و رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط
شرح وظایف
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001 داخلی: 3723
پست الکترونیک: healthresearch@qums.ac.ir