معرفی کارشناس آموزش
 
نام و نام خانوادگی: پرستو محمدی
سمت: کارشناس آموزش
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی مهندسی بهداشت محیط
مسئولیت: - مسئول رشته مهندسی بهداشت محیط
                - مسئول رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
شرح وظایف
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001 داخلی: 3720